top of page
Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation) GDPR, valamint az Adatkezelő az általa alkalmazott és rá irányadó adatvédelmi rendelkezések, elvek alapján az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

ADATKEZELŐ

Mystic Academy Kft. 

Postacím: 1141 Budapest, Jeszenák János u. 10.

E-mail: info@mysticacademy.hu

Telefon: +36 30 354 4870

Honlap:www.mysticacademy.hu

Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Adószám:12307225-1-13


AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény ("Info tv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit is.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA:


Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Társaság által működtetett honlapon (mysticacademy.hu, a továbbiakban "Honlap" vagy "Weboldal") kezelt adatokról, ill. a Társaság szolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Társaság honlapján hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek a tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.
Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. Amennyiben a változtatás az adatkezeléseket is érinti, és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy adatainak kezelésében változás történt, rendelkezhet adatainak kezeléséről. Amennyiben a változtatás adatkezelést nem Érint, az Érintett a Társaság Honlapjára történő belépéskor értesül a Tájékoztató módosításáról. Erre az Érintett figyelmét a módosítástól számított 30 napig figyelem felhívó ablak is felhívja.

FOGALMAK:

Adat, személyes adat: 
Adat, amely beazonosít, személy adat az, amely egy természetes személyt konkrétan beazonosít

Adatkezelő:
Olyan természetes vagy jogi személy, aki más személyes adatát előre meghatározott célból tárolja, kezeli, felhasználja. A jelen tájékoztatóban a Társaság, aki az adatokat kezeli. Érintett (továbbiakban "Ön" vagy "Érintett"): Az a természetes személy, akinek adatát, személyes adatát kezelik


Adatkezelés jogalapja:
Ami alapján az adatkezelő a felvett adatokat kezeli. Lehet önkéntes hozzájárulással, konkrét egyedi hozzájárulással vagy jogszabályi kötelezettségből következően, stb.

Adatkezelés időtartama:
Az az időtartam, amíg az adatok kezelése folyik, azok tárolva vannak

Adatkezelés: 
Az a művelet, ami során az adatkezelő a megjelölt célból az adatokat kezeli, használja

Adatkezelési cél: 
Az a megjelölt cél, amelynek érdekében az adat felvételre került, illetve aminek érdekében az adatok tárolása, feldolgozása történik.

Kép- és videó adatok tevékenység körében: 
Az adatkezelő/szolgáltató tevékenysége során képalkotó eszközzel képi-, ill. mozgóképi adathordózóra rögzíti a látottakat. Ezen felvételeken érintettek is megjelenhetnek. Ezen adatok csak más adattal együtt, amennyiben ezek alapján már érintett beazonosítható, lesznek személyes adatok

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1. Kapcsolatfelvétel az adatkezelő weboldalán keresztül 

Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja kapcsolattartás, információk nyújtása (pl.: Árajánlat), adategyeztetés későbbi szerződéses megállapodás céljából Adatkezelő és Érintett közé.

Kezelt adatok köre: 
Az adatkezelés céljának megfelelően:
• az Érintett által megadott neve, azonosítása céljából;
• az Érintettel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,
• az Érintett által megadott telefonszámot, kapcsolattartás, tájékoztatás céljából;
• az Érintett által megadott e-mail címet, kapcsolattartás és tájékoztatás céljából.

Adatok forrása: 
Az Érintett személyesen adja meg a szükséges adatokat. Adatkezelő más forrásból adatokat az Érintettről nem gyűjt.

Adatkezelés jogalapja: 
Önkéntes, nem igényel hozzájárulást. Az Ön által önkéntesen, az adatkezelő weboldalán rögzített adatok megadásával hozzájárul azok kezeléséhez a fenti célból.


Adatkezelés folyamata: 
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás: 
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelő az Érintett adatait a legutolsó adategyeztetéstől számított 1 évig őrzi meg, kivéve, ha Érintett a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása: 
A Társaság weboldalán történt kapcsolatfelvétel során megadott és Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében Érintett bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani.

2. Cookie-k használata

A Társaság weboldalán cookie-kat használ. Ezek automatikusan rögzíthetik az Érintett számítógépének IP címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatóak össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. E mellett a cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társaságot, mint a honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. Amennyiben a Honlapon a Társaság külső webes szolgáltatások seg. ítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társaság felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a webolda lak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott külső szolgáltatók adnak tájékoztatást A Társaság a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Az Érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

SZERZŐDÉSKÖTÉS – KAPCSOLATTARTÁS - TANULÓI NYILVÁNTARTÁS


Adatkezelés célja: 


Szerződéskötés - Az adatkezelő a megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy Érintettel szolgáltatásnyújtási szerződést kössön. Ennek során nyilvántartja a kapcsolattartási adatokat, melyek az Érintettel szükséges kapcsolattartást segítik elő úgy, mint tájékoztatás, értesítés, egyéb kommunikáció. Mindezen adok a tanulói nyilvántartás részei, melyben Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Érintettek adatait tárolja, kezeli. A tanulói nyilvántartás vezetését jogszabályi kötelezettség írja elő, mivel Adatkezelő a Felnőttképzési törvény szerinti szolgáltatásokat nyújtja Érintettek felé.

Adatkezelés jogalapja: 


Az Érintett által önkéntesen adott adatok kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy Adatkezelő szolgáltatást nyújtson Érintett felé.

Kezelt adatok köre: 


Az adatkezelés céljának megfelelően:
• az Érintett által megadott nevet azonosítás céljából;
• az Érintett által megadott értesítési címet, tartózkodási helyet, email címet, telefonszámot, kapcsolattartási és nyilvántartási célból
• az Érintett által megadott személyes adatokat: születési idő, hely, anyja neve, személyi igazolvány szám, adóazonosító száma, állandó lakcíme, előzetes tanulmányai, iskolai végzettsége a nyilvántartás vezetése céljából

Adatok frissítése: 


Változás esetén azonnal.

Adatkezelés folyamata: 


A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás: 


Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelő az adatkezelési célból működése végéig megőrzi, kivéve, ha az Érintett a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása: 


Érintett az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a jogszabályokból következő, Hatóságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében (szerződéses, számlázási adatok) a törlést mindaddig nem tudja teljesíteni, amíg az adatszolgáltatásra jogszabályi kötelezettsége van. Ezek az adatok a jogszabályi határidőt követően automatikusan törlődnek (jelenleg 10 év)

FILMSZAKMAI NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelés célja: 
Adatkezelő az oktatási szolgáltatás befejezése után Érintett adatait, mint filmszakmai szakember adatait egy filmszakmai nyilvántartásban tárolja. Filmszakmai nyilvántartás vezetésének célja az egyes szakemberek produkciós tevékenységre történő közvetítése. A nyilvántartás vezetése tovább alapot nyújt ahhoz, hogy Adatkezelő Érintettet kampányai során marketing/reklám levelekkel megkeresse.

Adatkezelés jogalapja: 

Az Érintett által önkéntesen hozzájárulás, mindazonáltal az adott hozzájárulás elengedhetetlen feltétele annak, hogy Adatkezelő filmszakmai szempontból nyilvántartsa Érintettet.

Kezelt adatok: 
Az adatkezelés céljának megfelelően
• az Érintett által megadott nevet, azonosítása céljából;
• az Érintett által megadott értesítési címet, tartózkodási helyet, email címet, telefonszámot, kapcsolattartási és nyilvántartási célból
• az Érintett által megadott személyes adatokat: születési idő, hely, anyja neve, személyi igazolvány szám, adóazonosító száma, állandó lakcíme, végzettsége nyilvántartás vezetése céljából

Adatok frissítése:


A változás Adatkezelő tudomására jutása esetén azonnal.

Adatkezelés folyamata:


A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás: 
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelő az Érintett fent megjelölt ezen adatkezelési célból működése végéig megőrzi, kivéve, ha a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása: 
Érintett az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a jogszabályokból következő, Hatóságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében (szerződéses, számlázási adatok) a törlést mindaddig nem tudja teljesíteni, amíg az adatszolgáltatásra jogszabályi kötelezettsége van. Ezek az adatok a jogszabályi határidőt követően automatikusan törlődnek (jelenleg 10 év)

5. Rögzített képi adatok 

Az adatkezelés célja: 
Adatkezelő tevékenységéből adódóan, szolgáltatás nyújtása közben képi adatokat rögzít, melyeket tevékenysége során tárol. Ezen képi adatokat a szolgáltatás nyújtása közben tanulói, egyben Érintettek számára oktatási célból vetíti le, használja fel. Ezen képi adatokat Adatkezelő marketing tevékenysége során felhasználhatja.

Kezelt adatok köre: 
A fent meghatározott célból kezeljük
• az oktatási tevékenység során rögzített képi adatokat;

Adatok forrása: 
Az adatkezelő által rögzített adatok, melyeken Érintett képmása megjelenik.

Adatkezelés jogalapja: 
Oktatási célú felhasználás: Önkéntes, nem igényel hozzájárulást. Érintett szerződéskötéskor tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlen ezen adatok oktatási célú kezelése. A reklám és marketing célú felhasználáshoz Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

Adatkezelés folyamata: 
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás: 
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelő az itt megjelölt adatokat oktatási tevékenysége végéig őrzi meg.

Törléshez való jog korlátozása: 
Az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében Érintett bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani.

AZ ADATTÁROLÁS HELYE 

• A papír alapú dokumentumokat Adatkezelő iratőrzési helyén tárolja (1141 Budapest, Jeszenák János u. 10.)
• az adatokat digitális formában az Adatkezelő 1140 Budapest, Jeszenák  János u. 10. alatti irodájának számítógépén/laptopján elkülönített mappában tárolja

JOGOK

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogosult:  a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni,  a személyes adatai törlését kérni, a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, adathordozhatóság biztosítását kérni,  tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat).

Érintettet megilleti:

Hozzáféréshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

Törléshez való jog 
(elfeledtetéshez való jog) Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat a töröljük.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

Az adathordozhatósághoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Tiltakozáshoz való jog és az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogok
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Ezen jog gyakorlása díjmentes.

Jogait úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, annak jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségei útján.


HATÓSÁG, JOGORVOSLAT


Jogai feltételezett megsértése esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

KAPCSOLAT


Ha jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Mystic Academy Kft -vel a 1141 Budapest, Jeszenák János u. 10.  címen postai úton.

bottom of page